Ka tabbatar da kanka da kanka, ba wasu ba. - Ba a sani ba

Ka tabbatar da kanka da kanka, ba wasu ba. - Ba a sani ba

Blank

Ka tabbatar da kanka da kanka, ba wasu ba.
- Ba a sani ba

Za ka iya kuma son