Yi imani da cewa babu abin da ba zai yiwu ba. - Ba a sani ba

Yi imani da cewa babu abin da ba zai yiwu ba. - Ba a sani ba

Blank

Yi imani da cewa babu abin da ba zai yiwu ba.
- Ba a sani ba

Za ka iya kuma son